Pandémia opäť negatívne ovplyvnila štatistiku za rok 2021

Po dvanástich mesiacoch , ktoré ubehli veľmi rýchlo Vám opäť prinášame aktuálne čísla za uplynulý rok 2021. Bol to rok, ktorý priniesol veľa prekvapení, otázok a nečakaných strát. Bol to rok poznačený pokračujúcou celosvetovou pandémiou Covid 19.

Kým v roku 2020 bolo celkových úmrtí 90, uplynulý rok stúpol počet úmrtí na 100, väčší počet zomrelých bolo mužov 56 a 44 žien. Najvyšší dožitý vek bol 98 rokov. Našťastie, počet narodených detí stúpol oproti minulému roku, narodilo sa celkom 66 detí, z toho 29 chlapcov a 37 dievčat, oproti minulému roku registrujeme prírastok 23 detí. Prihlásených bolo 71 občanov, čo je menej oproti vlaňajším 84. Pandémia ovplyvnila i počet sobášov, v roku 2020 sa zosobášilo 27 párov za rok 2021 ich bolo 23. Aktuálny počet obyvateľov s trvalým pobytom v Krásne nad Kysucou je 6619.

V rámci stavebného konania bolo vydaných 55 súhlasov k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, čo je o 8 menej ako za predchádzajúci rok. Rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií bolo 0, čo je o 9 menej ako rok predtým. Nulový stav povolení na rozkopanie miestnych komunikácii je daný tým, že mesto zrekonštruovalo veľkú časť komunikácii a nevydávali sa povolenia na zásah do týchto ciest. Menej bolo i vydaných územných rozhodnutí v počte 18, čo je o 4 menej ako rok predtým. Stavebných povolení alebo dodatočných stavebných povolení oproti minulému roku bolo vydaných o 1 viac, v celkovom počte 68. Kolaudačné rozhodnutia a zmena stavby v užívaní v roku 2021 bolo vydaných až 41, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcom roku. Rozhodnutí o odstránení stavieb bol rovnaký ako rok predtým, 2 rozhodnutia, rozdiel nulový. Značný pokles bol vo vydávaní územnoplánovacích informácii a potvrdení skutkového stavu, ktoré boli vydané v počte 79, čo je o 9 rozhodnutí menej ako predchádzajúci rok.

Domáca opatrovateľská služba bola v priebehu uplynulého roka poskytovaná 18 odkázaným osobám (z toho 3 noví prijímatelia sociálnej služby). V Dome s opatrovateľskou službou sa poskytovala celoročná pobytová sociálna služba 6 osobám. V roku 2021 bolo Mestskému úradu podaných 26 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (19 do zariadenia pre seniorov, 4 do denného stacionára a 3 na domácu opatrovateľskú službu). Spolu bolo týchto žiadostí o 18 viac ako v roku 2020. Mesto vydalo 24 rozhodnutí o odkázanosti (dve konania boli zastavené z dôvodu úmrtia žiadateľa). Na úseku nájomného bývania bolo vydaných 63 súhlasov s predĺžením existujúcich nájomných zmlúv a 10 súhlasov pre nových nájomcov. Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo podaných 12 žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín. Súpisné číslo bolo pridelené 27 budovám. Z toho bolo 10 rodinných domov, 10 garáži, 1 priemyselná budova, 4 budovy na rekreačné účely a 2 iné budovy. Oproti minulému roku je to o 8 viac.

V roku 2021 pribudlo do evidencie mesta 15 nových psov ( oproti roku 2020 o 11 menej) a 29 sa odhlásilo z dôvodu zmeny bydliska majiteľa alebo úhynu psa. V roku 2021 bolo vydaných 19 osvedčení vyhlásení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a 19 potvrdení o užívaní stavby. Počet vydaných rybárskych lístkov oproti roku 2020 vzrástol o 10 ks. Bolo vydaných 79 rybárskych lístkov, z toho 32 ks bolo 3 - ročných, 47 ks 1- ročných.