Odpady musíme triediť správne

V súvislosti s priebežnou kontrolou vyzbieraného odpadu dôrazne upozorňujeme občanov a podnikateľské subjekty na potrebu dodržiavania základných pravidiel pri triedení odpadu:

Do nádob na triedený zber je možné vhadzovať len odpad, na ktorý je nádoba určená, tzn.:

  • žltá nádoba na plasty, kovové obaly (plechovky) a tzn. VKM, teda tetrapaky
  • zelená nádoba na sklo
  • modrá nádoba na papier
  • olej - iba precedené tuky a oleje preliate do uzatvorenej PET fľaše
  • hnedá nádoba na kuchynský odpad  - iba zvyšky varených jedál - bez plastových a sklenených obalov
  • do kompostérov – iba odpad zo záhrad a zvyšky ovocia a zeleniny

Je zakázané vhadzovať do kompostérov a nádob na kuchynský odpad sáčky, fólie, plechovky plastové či sklenené fľaše – čo je veľkým problémom najmä pri bytových domoch

Nádoby na zmesový komunálny odpad sú určené iba na odpad, ktorý sa už ďalej nedá vytriediť

Vytriedený odpad vrátane drobného stavebného odpadu, objemného odpadu a elektroodpadu možno odovzdať na našom zbernom dvore na Kysuckej č. 2

Pri nedodržiavaní týchto pravidiel často dochádza k tomu, že aj odpad, ktorý bol v dobrom úmysle vytriedený, býva v dôsledku zmiešania s iným druhom odpadu znehodnotený a častokrát sa už nedá ďalej odovzdať na spracovanie. Dôležité je preto nielen odpad triediť, ale triediť ho správne.

Pri nedostatočnom triedení odpadu zároveň vzniká veľké množstvo zmesového komunálneho odpadu, na ktorého likvidácii sa (na rozdiel od triedeného zberu) poplatkom podieľa každý občan mesta.

Podrobné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom a predchádzaní jeho vzniku získate: