Nahlásenie neočipovaných zberných nádob

Vyzývame občanov aj podnikateľské subjekty, ktoré stále nemajú očipovanú zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, aby to nahlásili na:
041/4308 929, resp. pavlina.kuricova@mestokrasno.sk

alebo osobne na:
Ing. Pavlína Kuricová
Mestský úrad, 1. poschodie, č. d. 10

Do mailovej komunikácie prosím uvádzajte meno a priezvisko, resp. názov poplatníka, súpisné číslo nehnuteľnosti, pri ktorej sa nachádza zberná nádoba a telefonický kontakt pre prípad potreby.


Po ukončení čipovania nebude neočipovaná nádoba vysypaná.


Opätovne upozorňujeme, že očipované budú iba nepoškodené plastové nádoby. V prípade, ak Vaša domácnosť používa stále plechové nádoby alebo sú Vaše nádoby poškodené do tej miery, že nebude na nich možné umiestniť čip tak, aby bol zabezpečený spoľahlivý prenos údajov a ich výsyp, je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili ich výmenu na vlastné náklady.


V súlade so Zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2021 náklady na výmenu zbernej nádoby znáša pôvodca odpadu, tzn. občan resp. podnikateľ.

Po zrealizovaní výmeny zbernej nádoby to prosím nahláste na vyššie uvedených kontaktoch, aby sme mohli nádobu očipovať.

Ďakujeme za pochopenie.