Hlásenie pobytu/ubytovania utečencov z Ukrajiny

Za účelom evidencie pobytu osôb - utečencov z Ukrajiny a 3. krajín a s tým spojenými ďalšími procedurálnymi úkonmi je nevyhnutné získať prehľad osôb, ktoré sú ubytované v našom meste.

Z toho dôvodu Vás žiadame, v prípade ak poskytujete ubytovanie utečencom z Ukrajiny a 3. krajín, aby ste nám nahlásili počty a miesto ubytovania utečencov a to buď elektronicky na email info@mestokrasno.sk alebo telefonicky na č. 041/4385200.

V hlásení uveďte Počet dospelých z UA, Počet detí z UA, Počet osôb z tretích krajín a miesto ubytovania.

Taktiež Vás poprosíme nahlásiť aj odchod takýchto osôb/ukončenie pobytu.

Mesto vedie evidenciu počtov a adries takto umiestnených osôb.