Finalizácia čipovania v časti Krásno

Vzhľadom na to, že postupne finalizujeme čipovanie odpadových nádob domácností v Krásne a Kalinove, žiadame obyvateľov týchto častí, ktorí majú ešte neočipované zberné nádoby, aby to od utorka 21.06.2022 nahlásili na:
041/4308 929
pavlina.kuricova@mestokrasno.sk

alebo osobne na:

Ing. Pavlína Kuricová
Mestský úrad, 1. poschodie, č. d. 10

Do mailovej komunikácie prosím uvádzajte meno a priezvisko poplatníka, súpisné číslo nehnuteľnosti, pri ktorej sa nachádza zberná nádoba a telefonický kontakt pre prípad potreby.
V Zákysučí a Blažkove čipovanie stále prebieha a nie je zatiaľ potrebné nahlasovať neočipované nádoby.

Opätovne upozorňujeme občanov, že očipované budú iba nepoškodené plastové nádoby. V prípade, ak Vaša domácnosť používa stále plechové nádoby alebo sú Vaše nádoby poškodené do tej miery, že nebude na nich možné umiestniť čip tak, aby bol zabezpečený spoľahlivý prenos údajov a ich výsyp, je nevyhnutné, aby ste si zabezpečili ich výmenu na vlastné náklady. V súlade so Zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 36/2021 náklady na výmenu zbernej nádoby znáša pôvodca odpadu, tzn. občan.

Po zrealizovaní výmeny zbernej nádoby to prosím nahláste na vyššie uvedených kontaktoch, aby sme mohli nádobu očipovať.

Ďakujeme za pochopenie.