Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Vážení rodičia!

Ak dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, je zákonný zástupca povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Vzhľadom k tomu, že pretrváva núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19, zápis do ZŠ bude organizovaný bez osobnej prítomnosti dieťaťa a rodiča, to znamená, že  bude  elektronickou formou.

Zápis sa bude konať od 14. apríla do 30. apríla 2021 prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na webovej stránke Základnej školy, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou https://zsknk.edupage.org/ pod názvom Elektronická prihláška.

Prihlášku vypíšete a potvrdením odošlete – netreba ju vytlačiť, škola si ju po odoslaní spracuje sama a Vám príde potvrdzujúci mail, že ste ju poslali. V prípade, že rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, môže si ju vyzdvihnúť u p. učiteľky MŠ v papierovej podobe. Vypíše, podpíše ju a odovzdá p. učiteľke v MŠ.

Keďže rodičovské práva majú obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, vyžaduje sa spoločná vôľa oboch rodičov na prijatie dieťaťa na vzdelávanie do konkrétnej školy – toto tlačivo prosíme podpísať a odovzdať p. učiteľke v MŠ.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo dieťaťa, ktorého rodič žiada odklad školskej dochádzky - zákonný zástupca dieťaťa  predkladá písomnú žiadosť, písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa a odporučenia pediatra (tlačivá budú k dispozícii u p. učiteľky v MŠ). Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie ( CPPPaP). Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad.  Na vyšetrenie sa treba  objednať ( kontakty sú priložené pri podkladoch k zápisu u p. učiteľky MŠ).

Ďalšie informácie doplníme po zápise (pomôcky do 1. ročníka, darček od p. primátora, zápisné).

Ďakujeme rodičom za spoluprácu a tešíme sa na nových prváčikov.

Vedenie ZŠ Krásno nad Kysucou a pani učiteľky prvého ročníka.