Zápis detí do Materskej školy v Krásne nad Kysucou

Zápis detí do Materskej školy Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370 a elokovaných tried v Kalinove a u Michálka

Materská škola, oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 2. mája 2021 do 24. mája 2021.

Žiadosť o prijatie do MŠ prosíme zasielať

  • elektronickou formou na mailovú adresu: mskrasnonadkysucou@zoznam.sk,
  • alebo poštou na adresu: Materská škola, Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou,
  • alebo osobne v dňoch 10.5. a 21.5.2021

Spolu so žiadosťou je potřebné poslať prefotenú kartičku poistenca. Žiadosť musí byť potvrdená od lekára. Spätne Vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy písomne do 15. júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j.:

  • pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31.8.2021
  • deti s odloženou školskou  dochádzkou
  • deti zamestnaných rodičov po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa
  • v prípade voľného miesta sa môže prijať aj mladšie dieťa po dovŕšení  2 roky a 8 mesiacov k septembru 2021 zamestnaných rodičov.

Žiadosti budú v mesiaci máj k dispozícií aj v materskej škole a v elokovaných pracoviskách.

Prílohy na stiahnutie