Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do splaškovej kanalizácie

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej SEVAK) prevádzkuje v meste Krásno nad Kysucou, v častiach Kalinov, Blažkov, Zákysučie, Vlčov, ul. SNP, ul.Žilinská, ul.Lazná, Priemyselná zóna splaškovú kanalizáciu, ktorá je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne).

Z tohto dôvodu je zakázané vypúšťať do splaškovej kanalizácie zrážkové, drenážne a balastné vody, otvárať počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách, prípadne poklopy revíznych šácht na kanalizačných prípojkách. Vypúšťanie týchto vôd do splaškovej kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody splašková kanalizácia kolabuje. Čerpacie stanice, potrubia nestačia odvádzať odpadovú vodu a v najnižšie položených miestach potrubia splaškovej kanalizácie dochádza k vytekaniu nariedenej odpadovej vody na terén do nehnuteľností.

SEVAK každoročne vynakladá nemalé finančné prostriedky na utesňovanie splaškovej kanalizácie, na vyhľadávanie neoprávneného odvádzania vody zo striech, spevnených plôch, komunikácií, drenáží, kontroluje každú podozrivú nehnuteľnosť zadymovacím a kamerovým zariadením a v prípade zistenia zasiela vlastníkovi nehnuteľnosti výzvu na odpojenie zrážkových vôd od splaškovej kanalizácie.

Veríme, že táto informačná kampaň prispeje k zlepšeniu funkčnosti splaškovej kanalizácie v meste.

Ďakujeme za spoluprácu.

Zákaz splášková kanalizácia

Zákaz splášková kanalizácia