Projekt Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Mesto Krásno nad Kysucou (SR) a Obec Metylovice (ČR) zrealizovali v období 04/2019 – 03/2021  projekt s názvom: Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
Kód projektu: NFP304020P668,
v rámci Programu INTERREG V-A –Slovenská  republika - Česká republika

Popis zrealizovaných aktivít
Mesto Krásno nad Kysucou zrealizovalo v rámci projektu 3 hlavné aktivity:

A05 - Realizácia vyhliadkových miest a infraštruktúry (rozhľadne, vyhliadkové mosty, atď.) podporujúce ďalšie využitie prírodného a kultúrneho dedičstva
Projektová aktivita sa týka zvýšenia atraktívnosti pohraničného územia vybudovaním vyhliadkového miesta ako prvku infraštruktúry cestovného ruchu na slovenskej strane.
Veža bola postavená pri existujúcej cezhraničnej trase na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, tesne pod vrcholom Hájnica odkiaľ je krásny výhľad na okolitú prírodu.  Realizáciou aktivity sa dosiahne zvýšenie využívania prírodného dedičstva domácimi obyvateľmi a turistami, čo ich bude viac motivovať aby trávili voľnočasové aktivity v prírodnom prostredí. Objekt rozhľadne je štvorcového  tvaru  o zastavanej  ploche  17,5  m2 .  Výška  objektu  je  cca  17 m  nad upraveným terénom. Výstavba objektu výrazným spôsobom zatraktívnila spoločné slovensko-české cezhraničné územie. Súčasťou aktivity je i obnovia okolia bunkra z 2. svetovej vojny, ako atraktívneho prvku súvisiacej infraštruktúry cestovného ruchu.

A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu
VP v spolupráci s HCP zorganizoval podujatie zamerané na pritiahnutie turistov, ukážky vybudovanej infraštruktúry a regiónu okolia Krásna nad Kysucou ako celku s názvom Ukážky bojov II. svetovej vojny, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.8.2020. Zvolili sme turistickú aktivitu, aká v našom pohraničnom regióne nemá obdobu, je unikátna a bol tu prítomný veľký počet návštevníkov (z ČR i SR). Jednalo sa o ukážky bojov z druhej svetovej vojny. Prezentačnej akcie sa zúčastnilo približne 50 osôb / účastníkov bojov (v uniformách, so zbraňami) a turisti zo SR i ČR.

B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.)
Zmyslom tejto aktivity bolo vytvoriť oddychový priestor pre turistov pri cezhraničnej turistickej trase, ako ďalšie prvky, ktoré zvyšujú jej vybavenosť a teda vybavenosť pohraničného územia.
Upravili sme okolie turistickej trasy  a osadili prvky  drobnej architektúry (informačná tabuľa, lavičky, odpadkové koše). Tabuľa je tvorená dvojicou odkôrnených guliačov zakotvenými v zemi, vyklinovaná kameňmi. Lavičky sú z drevených guliačov na betónovom základe. Odpadkové koše sú drevené, aby ladili s exteriérom, v miestach oddychových zón pre turistov.

Cezhraničný dopad realizácie projektu

Spoločenský dopad
Hlavným strategickým cieľom programu je intenzifikácia založená na partnerstve česko - slovenskej spolupráce, ktorá bude podporovať udržateľný rozvoj prihraničnej oblasti. Projekt prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju na oboch stranách hranice. Posilňuje turistickú atraktivitu prihraničnej oblasti i zachovanie kult. dedičstva. Realizáciou projektu miestne spoločenstvá podporujú rozvoj česko- slovenskej spolupráce pri zlepšovaní vybavenia územia a jeho atraktivity, čo vedie k plošnej integrácii území v pohraničí. Projekt prispieva k zachovaniu bohatej tradície a kultúrneho a prírodného dedičstva na oboch stranách hranice. Zvyšuje sa životná úroveň v regióne vďaka nárastu turizmu a s tým súvisiacemu zvýšenému poskytnutiu služieb. Pri spoločných stretnutiach/podujatiach, sa odstraňuje jazyková bariéra, čo je ďalším pozitívnym spoločenským aspektom realizácie projektu.

Dopad na cieľové skupiny
Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia partnerských samospráv v rámci projektu a návštevníci nášho územia, t.j. turisti, ktorí sa zúčastnili/ podujatia v rámci projektu resp. budú využívať vybudované prvky infraštruktúry na zintenzívnenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva aj v budúcnosti. Pre miestne obyvateľstvo má projekt význam, že sami obyvatelia toto bohatstvo lepšie využívajú, spoznávajú, uvedomujú si jeho hodnotu a ochraňujú ho. Jedným zo zdrojov obživy je tu cestovný ruch, nárastom počtu turistov sa zvyšuje i ekonomická sila regiónu, zlepšujú sa životné podmienky. Projektom pre cieľové skupiny tiež vytvárame možnosti na voľnočasové aktivity, rozširuje ich ponuku v spoločnom cezhraničnom regióne. Význam pre cieľové skupiny ako miestnych obyvateľov znamená zachovanie ich vlastného prírodného a kultúrneho dedičstva.

Finančný dopad:
Vďaka realizácii projektu sa do nášho pohraničného SK-CZ regiónu zainvestovali finančné prostriedky. Prvotne to dalo prácu a príjem ľuďom, ktorí tieto investície zrealizovali. Teraz je územie vybavené novou infraštruktúrou, čo toto územie zatraktívnilo a môže tu prichádzať väčšie množstvo turistov. S ich príchodom súvisí zvýšenie poskytovania služieb a teda z toho vyplývajúci finančný príjem pre miestnych podnikateľov i obyvateľov, čo je dôležité najmä s obnovením ekonomiky po lockdowne. Zvýšením príjmov pre obyvateľov a podnikateľov sa zvyšuje miestna životná úroveň. Realizáciou projektu sa navýšila i hodnota majetku partnerských samospráv.

Územný dopad
Realizácia projektu sa uskutočnila v SK-CZ pohraničí - má tak územný dopad na spoločný región našich pohraničných obcí. Geografická poloha teda predurčuje, aby ciele projektu, realizovaním aktivít mali dopad na naše územia, pretože tu nejestvuje geografická a vzdialenostná bariéra, ktorá by tomu bránila.

Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu