Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1. 4. do 31. 10. 2021.

Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?

 • Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý pôsobí na kontaktnom mieste zriadenom obcou/mestom.
 • Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pôsobí v teréne a sčítanie vykonáva na mieste a termíne, ktoré si s vami vopred dohodol.

Na čo si dať pozor pri telefonickom objednaní mobilného asistenta?

 • Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si môžete objednať službu mobilného asistenta.
 • Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy.
 • Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru.
  Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta:
  - pri telefonickom rozhovre uvediete meno a priezvisko, ulicu, súpisné číslo a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je potrebné poskytnúť.
  - mobilný asistent vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu.

Ako prebieha samotné sčítanie?

 • Mobilný asistent disponuje preukazom asistenta sčítania (môžete požiadať o jeho predloženie) a v prípade, ak si nie ste istí, overte si totožnosť asistenta na kontaktnom mieste obce/mesta.
 • Sčítanie nemusí prebiehať priamo vo vašej domácnosti.
 • Pred príchodom mobilného asistenta majte pripravené vaše rodné číslo.
 • Otázky zo sčítacieho formuláru nie sú zamerané na zisťovanie citlivých údajov o vašej osobe, majetku, zdraví a i.
 • Pri sčítaní sa nebude vyžadovať, aby ste odovzdali a podpísali akékoľvek dokumenty.
 • Po sčítaní si môžete vyžiadať od asistenta potvrdenie o uskutočnení sčítania, ktoré sa vydáva len raz.
 • Mobilný asistent od vás nežiada finančnú hotovosť, tieto služby sú poskytované bezplatne.
 • Počas celého sčítania dodržujte aktuálne platné opatrenia vlády SR na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19.

V prípade, ak...

 • ...od vás niekto iný ako obec/mesto vyžaduje zaplatenie pokuty za nesčítanie sa, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o podvodné konanie, a preto bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 a informujte obec/mes to. Obec/mesto udelí pokutu vždy len písomne.
 • ...samotné sčítanie bolo v rozpore s vyššie uvedenými opatreniami, kontaktujte obec/mesto pre overenie danej situácie.
 • ...máte podozrenie, že bol na vás alebo vašej blízkej osobe spáchaný podvod alebo iný trestný čin, bezodkladne kontaktujte políciu na č. 158 alebo informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace v každom krajskom meste.

Prevencia kriminality - Informačná kancelária pre obete
IK Žilina - 041/5117425 alebo 0908 796 256

Prílohy na stiahnutie