Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad na zbernom dvore

Mesto Krásno nad Kysucou informuje obyvateľov, že v dňoch od 27.10.2021 do 30.10.2021 budú môcť odovzdať na zbernom dvore biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v rámci kampaňového zberu. Zberný dvor bude otvorený v pracovné dni od 08:00 do 16:00 hod a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

Do zberného dvora možno priniesť: konáre z krovín a stromov (nasekané max. do rozmeru 1 m), trávu, lístie, kvety, seno, slamu, vypletú burinu. Konáre budú odovzdávané osobitne od trávnatej zložky.

Kompostovanie je najlepší a najefektívnejší spôsob nakladania s organickým odpadom pochádzajúcim z domácnosti a záhrady a zároveň najefektívnejší spôsob minimalizácie komunálneho odpadu.

Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo kampaňový zber BRO aj ako prevenciu vzniku nelegálnych skládok. Z uvedených dôvodov vyzývame občanov mesta, aby BRO zo záhrady výhradne zhodnocovali kompostovaním na vlastnom pozemku alebo sa zapojili do jeho zberu v priestoroch zberného dvora. Zároveň upozorňujeme, že je zakázané vykladať akýkoľvek odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob. Porušenie zákazu bude posudzované ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou.