Výročná členská schôdza DHZ Krásno nad Kysucou 2019

V nedeľu 02. februára 2020 sa v reštaurácii Kolkáreň konala výročná členská schôdza DHZ Krásno nad Kysucou, ktorú otvorila tajomníčka Janka Červienková.

Na úvod poďakovala zosnulému členovi DHZ Ladislavovi Bakalovi za jeho nesmierny prínos pre náš dobrovoľný hasičský zbor Krásno nad Kysucou. Pod jeho vedením vyrástla väčšina hasičskej mládeže od detí, dorastencov až po mužov. DHZ Krásno nad Kysucou stratilo významnú osobnosť akou Ladislav Bakala bol.

Minútou ticha sme si uctili jeho pamiatku a nezabudli sme ani na zosnulého veliteľa Milana Buchtu. Česť ich pamiatke!

Nasledovalo oboznámenie sa s programom výročnej členskej schôdze pod vedením J. Červienkovej a následne odovzdala slovo predsedovi DHZ Mariánovi Šustekovi, ktorý srdečne privítal hostí - primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu, krajského riaditeľa HAZZ plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka, člena snemu DPO SR zároveň člena krajského predsedu územnej organizácie v Čadci Miroslav Kozu, veliteľa územnej organizácie DPO v Čadci Ladislava Šimáška, tajomníčku územnej organizácie DPO SR v Čadci Martu Balošákovú, správcu farnosti ICLic. Mgr. Mariana Vojteka a ostatné delegácie zo susedných obcí.

Pokračovala výročná správa o činnosti DHZ za uplynulý rok 2019, kde bola zhodnotená okrem iného, aj práca s mládežou a výcvik členov. V ďalšom bode boli niektorí členovia povýšení do vyšších hasičských hodností.

Primátor mesta ocenil vykonanú prácu za rok 2019 a vyzdvihol najmä výbornú spoluprácu všetkých členov DHZ.

V závere výročnej členskej schôdze predseda DHZ M. Šustek poďakoval primátorovi mesta, vzácnym hosťom a ostatným členom za ich obetavú prácu, ktorú vykonávali bez nároku na finančnú odmenu, teda nezištne pre obyvateľov Kysúc počas celého roku 2019.

Galéria k článku