Voľby do NRSR 2020: Manuál pre voličov

Voliči v Krásne nad Kysucou si môžu uplatniť svoje volebné právo vo voľbách do NR SR v sobotu 29.2.2020 v čase od 7:00 hod. do 22:00 hod. V meste je pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2020 utvorených 6 volebných okrskov:

 • VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
  Volebná miestnosť:  Základná škola Michálkov  č.s. 613
 • VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
  Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431
 • VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
  Volebná miestnosť: Mestský úrad č.s. 1255, budova MsÚ, prízemie
 • VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
  Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s.1343 – pavilón „B“
 • VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
  Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167,  prízemie
 • VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
  Volebná miestnosť: Obchod Zákysučie č.s. 1528 (Reštaurácia Da-Sy)

Volič môže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  preto je dôležité, aby si každý volič skontroloval podľa už skôr doručeného Oznámenia o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do ktorého volebného okrsku patrí podľa adresy svojho trvalého pobytu. Držiteľ hlasovacieho preukazu môže voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak má volič hlasovací preukaz, predloží ho spolu s občianskym preukazom, potom mu okrsková volebná komisia preukaz odoberie.

Volič si v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky len volič, ktorý o to požiadal (osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby) Mestský úrad v Krásne nad Kysucou, Ul. 1.mája 1255, a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Ďalšie informácie pre voliča nájdete na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20-volic