Rozhodnutie o obnovení vyučovania vo všetkých ročníkoch ZŠ Krásno nad Kysucou

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020, ktorým sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 22.júna 2020, ak tak rozhodne zriaďovateľ,

MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU
ako zriaďovateľ Základnej školy, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou
a jej súčastí (ŠKD, CVČ, ŠJ )

r o z h o d l o
od 22. júna 2020
obnoviť  školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy.

Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

Riaditeľ školy zabezpečí:

  • prieskum záujmu žiakov 6.-9.ročníka o nástup do školy od 22.6.2020,
  • zmenu organizácie vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) so zreteľom na fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní,
  • dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení počas obnovenia prevádzky všetkých súčastí ZŠ v súlade s opatreniami a usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR,  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami zriaďovateľa.


Riaditeľ školy vydá pokyny na  základe aktuálneho usmernenia MŠVVaŠ SR k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020, upravujúce podmienky ZŠ a jej organizačných zložiek  na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

  • prevádzky a vnútorného režimu základnej školy, školského klubu detí, centra voľného času a školskej jedálne  do konca školského roku 2019/2020,
  • podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.


Riaditeľ školy zverejní pokyny a informácie pre rodičov o nástupe žiakov do ZŠ od 22.6.2020 na webovej stránke školy a na webovej stránke mesta.

Rodičia žiakov 6. - 9. ročníka majú možnosť svoje deti prihlásiť/odhlásiť do školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára na EduPage v rodičovskom konte.


V Krásne nad Kysucou 18. júna 2020                  


Ing. Jozef Grapa
primátor  mesta