Rok 2019 v číslach

Krásno sa rozrastalo aj v minulom roku

Základná štatistika za uplynulý rok 2019 je pre naše mesto opäť povzbudivá. Zdá sa, že roky, v ktorých bol značný úbytok obyvateľstva sú už za nami a v posledných rokoch pomaličky obyvateľov pribúda.

V roku 2018 pribudlo 10 obyvateľov a v  roku 2019 sme v nastolenom trende pokračovali. Počet obyvateľov sa zvýšil o 11 a celkový počet obyvateľov dosiahol 6728 oproti vlaňajšiemu počtu 6717. Pozitívne na tomto čísle je najmä to, že už  niekoľko rokov po sebe sa zvýšil počet narodených detí  oproti počtu úmrtí. V minulosti to bolo práve naopak a počet úmrtí presahoval počet oproti narodeným.

Posledné roky sa tento stav obrátil, čo je aj vďaka novým investíciám, výstavbe bytových domov, rodinných domov, lebo naše mesto je, zdá sa, dobrým miestom pre život. Minulý rok sa narodilo 76 detí, z toho 52 chlapcov a len 24 dievčat. Úmrtí bolo 52, z toho 25 mužov a 27 žien. Odhlásených občanov bolo 88, z toho 39 mužov a 49 žien, prihlásených občanov do nášho mesta bolo 75, z toho 37 mužov a 38 žien. Do prihlásených ešte nie sú započítaní všetci obyvatelia, ktorí dostali nájomné bytu v decembri, a len teraz si vybavujú doklady spojené so zmenou trvalého pobytu. V roku 2019 sa zosobášilo 38 párov. Najvyšší dožitý vek je 96 rokov a priemerný vek je 39 rokov.

V rámci stavebného konania bolo vydaných 31 územných rozhodnutí, čo je nárast o 18 vzhľadom k tomu, že v roku 2018 bolo vydaných len 13 územných rozhodnutí. Stavebných povolení bolo vydaných 61, čo je nárast tiež o 18 povolení. Ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác bolo 57, čo je opäť viac ako rok predtým. Bolo vydaných 8 rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácií čo je o jedno viacej ako rok predtým. Kolaudačných rozhodnutí bolo vydaných 32, rozhodnutí o odstránení stavby boli 2  a v rámci stavebného konania bolo vydaných 59 územnoplánovacích informácii a potvrdení skutkového stavu, čo je o 43 viacej ako rok predtým.

Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo podaných 5 žiadostí na výrub drevín podľa Zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny. Mesto v roku 2019 vydalo 22 nových súpisných čísiel, čo je o 10 menej ako minulý rok, z toho bolo 15 na rodinného domy, 1 na garáž, 1 na rekreačnú chatu, 2 na priemyselné budovy a 3 na bytové domy. Počet vydaných rybárskych lístkov bol 77, čo je 3 ks menej ako rok predtým, z toho bolo 23 ks 3 ročných a 54ks 1 ročných. V roku 2019 bolo prihlásených do evidencie 34 psov a 16 sa odhlásilo z dôvodu zmeny bydliska majiteľa alebo úhynu psa. V roku 2019 bolo vydaných 39 vyjadrení k vydaniu osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti čo je o 13 viac ako v roku 2018.

V rámci sociálnej oblasti mesto zabezpečilo opatrovateľskú službu 15 odkázaným občanom, v Dome s opatrovateľskou službou v Krásne nad Kysucou sa poskytovala sociálna služba 7 umiestneným ženám. Mesto  poskytlo v minulom roku jednorázovú dávku sociálnej pomoci 27 ľudom v hmotnej núdzi. Novým nájomcom pridelilo 32 bytom v časti Zákysučie.