Oznámenie stavebného oddelenia

Vzhľadom k prijatým preventívnym opatreniam na zamedzenie šírenia koronavírusu, ktoré zaviedol krízový štáb mesta Krásno nad Kysucou, informujeme občanov, že oznámené konania stavebného oddelenia nebudú zrušené, ale boli prijaté nasledovné opatrenia:

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k prebiehajúcemu konaniu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Ústne pojednávanie bude presunuté do Informačného centra v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou vedľa knižnice. Účastníkovi konania bude predložená fotokópia dokumentácie, ku ktorej sa môže vyjadriť do zápisnice. V prípade, že sa účastník konania alebo dotknutý orgán nemôže ústneho pojednávania zúčastniť, ale chce do dokumentácie nahliadnuť v zákonnej lehote, fotokópia mu bude poskytnutá po dohode so stavebným oddelením, kde je potrebné si dohodnúť konkrétny termín (deň a čas) stretnutia mailom alebo telefonicky a referent vám podklady poskytne v priestoroch Informačného centra. 

Kontakt na stavebné oddelenie   
Tel. č.: 041 / 4308 928
Mail: michal.biros@mestokrasno.sk