Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Zamestnávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou

Voľné pracovné miesto: odborný zamestnanec Spoločného školského úradu Krásno nad Kysucou

Termín nástupu do zamestnania: 1. júla 2020, plný pracovný úväzok

Požadované kvalifikačné predpoklady: v súlade s § 7 ods.3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov:
a) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy podľa osobitného predpisu,
b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Ďalšie požadované predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť platnej legislatívy pre oblasť škôl a školských zariadení, skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva, práca s PC (Word, Excel, internet, Outlook), samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
  • motivačný list
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov


Doplňujúce informácie pre uchádzačov
Platové podmienky sú určené podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o zamestnanie: Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne na Mestský úrad Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou do 26.6.2020 do 11.00 hod.

Termín a miesto pracovného pohovoru bude oznámené uchádzačom telefonicky, resp. e-mailom. Bližšie informácie na tel.čísle: 041/4385200

V Krásne nad Kysucou dňa 18.6.2020   

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta