Aj deti majú záujem o dianie v našom meste

V týchto dňoch navštívili žiaci a pedagógovia 3. ročníka Základnej školy Mládežnícka v rámci výučby „Ako sa riadi naše mesto“ náš Mestský úrad.  Potvrdilo sa, že počuť a vidieť na vlastné oči dá deťom oveľa viac, ako len teória z učebníc.

Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou, žiačikov prijal najskôr v zasadacej miestnosti mestského úradu, kde ich oboznámil s prácou a s množstvom agendy, ktorú potrebujú vybaviť nielen občania nášho mesta ale aj návštevníci a obyvatelia okolitých miest. Žiaci pochopili, že mesto eviduje každého občana od narodenia, sobáš až po smrť.  Dozvedeli sa tiež o tom, aké má mesto kompetencie, s náplňou jednotlivých oddelení a ďalšími úlohami mestskej samosprávy, ktoré musí zabezpečiť pre občanov a ďalšie subjekty pôsobiace na území mesta. Pán primátor ich informoval tiež o tom, že okrem letnej a zimnej údržby, mesto zabezpečuje aj verejné osvetlenie, odvoz separovaného odpadu či vykonáva niekoľko stoviek oprávnení dôležitých pre občanov. Zabezpečuje aj správu školského areálu, opravu a údržbu škôl, športových zariadení, organizuje kultúrne a športové akcie, zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou a aktuálne buduje i ďalšiu splaškovú kanalizáciu. Primátor ukázal žiakom zasadaciu miestnosť kde prebiehajú mestské zastupiteľstva. Žiakom požičal insígnie, ktoré sa používajú pri významných udalostiach.

Primátor požiadal žiakov spolu s ich rodičmi o pomoc a spoluprácu pri zvýšení separovania komunálneho odpadu, vzhľadom na to, že až 80% odpadu sa dá separovať. Ide najmä o biologicky rozložiteľný odpad, ako sú šupky z ovocia či zvyšky zo zeleniny, ktoré sa dajú bez problémov kompostovať.

Žiaci a pedagógovia boli veľmi vďační, že vyučovaciu hodinu strávili prospešne. Primátor im na záver hodiny zaželal veľa úspechov a na záver povedal: “Takáto návšteva je pre mňa povzbudivá a je to tá krajšia časť primátorovania,  keď sa môžem stretnúť s týmito mladými ľuďmi, z ktorých raz môže byť primátor, alebo poslanec.

Galéria k článku