Výzva k separovaniu odpadu

Mesto Krásno nad Kysucou už niekoľko rokov zvyšuje ekologické povedomie obyvateľov a vykonáva veľa krokov pre zníženie množstva zmesového odpadu, ktorý sa ukladá na skládku.

Okrem už vykonaných opatrení od nového roka mesto plánuje zaviesť ďalšie opatrenia na minimalizáciu produkcie komunálneho odpadu.

Mesto sa doteraz snažilo z vlastných prostriedkov odbremeniť občanov od neúnosného zvyšovania poplatkov, ktoré by nastalo, ak by sme nenašli financie v rozpočte. Žiaľ, v budúcom roku sa budú poplatky opäť zvyšovať z dôvodu, že mesto má povinnosť odviesť poplatok štátu za každú tonu komunálneho odpadu, ktorá sa vyvezie na skládku. V tomto roku mesto platilo poplatok vo výške 12€/tonu. Tento poplatok je určený na základe množstva vyseparovaného odpadu.

Vzhľadom k tomu, že mesto vyseparovalo menej ako 20%, budúci ročný poplatok bude až 24€/tonu a tým sa zvýšia ďalšie náklady na vývoz odpadu. Z dôvodu nízkej separácie odpadu a veľkého objemu vývozu komunálneho odpadu na skládku sa navyšujú náklady na mzdy, komunálny odpad, na obstarávanie zberných vozidiel ako aj poplatok za uloženie odpadu na skládku. Po sumarizácii všetkých nákladov by mesto ako iné mestá a obce muselo radikálne zvýšiť ročný poplatok za komunálny odpad z 14,99€/tonu na 30€/tonu na obyvateľa.

„Chceme ísť zložitejšou a namáhavejšou cestou, v ktorej nájdeme úspory, ale musíme sa snažiť o eliminovanie nového komunálneho odpadu. Je pravda, že každý rok občania mesta vyprodukujú čoraz viac odpadu, čo je podporené vyššou zamestnanosťou, príjmami domácností, ale i tým, že sa tvoria čierne skládky. Preto sme zakúpili fotopasce a počas krátkej doby sme zistili neoprávnené osoby, ktoré vyvážajú odpad na dodávkach, len aby ušetrili euro, ktoré by zaplatili na zbernom dvore. Preto mestská polícia začala konanie a pri väčšom rozsahu previnení budeme dávať podnet na Inšpektorát životného prostredia, ktorý bude klasifikovaný ako trestný čin znečistenia. Okrem vysokej pokuty, ako je legálne uskladnenie na zbernom dvore, ich čaká opletačka so zákonom“, uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Všetky kontajnery slúžia na uskladnenie drobného komunálneho odpadu, ktorý sa z domácnosti vyprodukuje medzi jednotlivými zbermi.

Ďalej plánujeme podporiť separáciu odpadu a od budúceho roka sa vývoz odpadu a nádob uskutoční každé dva týždne namiesto mesačného vývozu. Veríme, že biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností je ukladaný do kompostérov a nie do komunálneho odpadu tzv. čiernych nádob.

V spolupráci s odbornými firmami prevedieme analýzu uloženého odpadu v nádobách na komunálny odpad zo sídlisk a rodinných domov, ktorá ukáže, kto triedi kto nie a aké nedostatky ešte vznikajú.

Domácnostiam, ktoré sa nenaučili za niekoľko rokov separovať odpad, hrozí neodvezenie samotných nádob. Pred každým odvozom bude poverený pracovník vykonávať kontrolu obsahových zložiek, ktoré majú byť separované v iných nádobách. V prípade objavu neoprávnených zložiek bude na nádobu nalepené upozornenie a nádoby až do odstránenia nevyhovujúcich zložiek nebudú vyprázdnené.

Ministerstvo životného prostredia SR každoročne navyšuje poplatky za odvoz a filozofiou je, že obce a mestá, ktoré netriedia odpad sa poplatky automaticky navýšia a tým aj občanom.

Vyzývame občanov, ak nechcú platiť niekoľkonásobne vyšší poplatok za smeti, nech začnú ekologicky rozmýšľať a správať sa, čím ušetria nielen svoje peniaze, ale pomôžu zachrániť prírodu pre ďalšie generácie.

Návod ako správne separovať nájdete tu: Separovaný zber

Odvoz separovaného odpadu v Krásne nad Kysucou 2020