Štatistiky mesta za rok 2018

Základná štatistika pre naše mesto je v roku 2018 povzbudzujúca. Vzhľadom k tomu, že počet obyvateľov neubúda ale tento rok pribudlo 10 trvalo bývajúcich občanov. K 31.12.2018 bolo prihlásených k trvalému pobytu 6717 obyvateľov čo je oproti minulému roku nárast o 10 obyvateľov. V roku 2018 sa na trvalý pobyt prihlásilo 73 občanov, z toho 33 mužov a 40 žien čo je o 7 viac ako rok predtým. Odhlásilo sa 82 obyvateľov,  z toho 39 mužov a 43 žien, čo je o 3 menej ako vlani. Počet novonarodených detí bol 70, presnú polovicu tvorili chlapci i dievčatá. Novonarodených detí bolo o 2 menej ako rok predtým. Počas roka zomrelo 51 obyvateľov, z toho 27 mužov a  24 žien, čo je o 15 menej ako v roku 2017. Počet sobášov bolo 32, čo je o 5 viac ako v roku predchádzajúcom. Najvyšší dožitý vek je 95 rokov a priemerný vek 39 rokov.

V rámci stavebného konania bolo vydaných 13 územných rozhodnutí a 43 stavebných povolení na stavby a stavebné objekty. Počet kolaudačných rozhodnutí bolo vydaných 49 a boli vydané 4 rozhodnutia o odstránení stavby. Počet vydaných súhlasov ohlásení drobných  stavieb a stavebných úprav bolo 52 a počet rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných komunikácii bolo vydaných 7.

Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo podaných 13 žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín. Nárast bol vo vydaní súpisných čísiel, ktorých bolo vydaných 32, čo je o 13 viac ako minulý rok, z toho bolo 19 rodinné domy, 6 garáží, 1 záhradný domček, 1 administratívna budova, 1 iná budova,  1 poľnohospodárska budova a 3 výrobné haly.  V roku 2018 bolo prihlásených do evidencie 19 nových psov a 27 sa odhlásilo z dôvodu zmeny bydliska majiteľa alebo úhynu psa.  V roku  2018 bolo vydaných 26 osvedčení vyhlásení o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a 35 potvrdení o veku stavby.

V Dome s opatrovateľskou službou v Krásne nad Kysucou máme umiestnených 5 žien. V detskom domove bolo umiestnené 1 dieťa. Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2018 poskytovalo opatrovateľskú službu 14 občanom.