Rekonštrukcia chodníkov na mestskom cintoríne pokračuje

Minulý rok na jeseň sme zrekonštruovali chodník od hlavnej brány po križovatku chodníkov cintorína, ktorý bol značne poškodený vplyvom poveternostných podmienok. Vzhľadom k veľmi priaznivej odozve na zrekonštruovaný chodník, ktorý je nielen bezpečnejší pre občanov, ale aj pre pohyb vozíka s truhlou, sme sa rozhodli pokračovať v ďalšom rekonštruovaní.

V týchto dňoch sa už realizujú ďalšie hlavné trasy chodníkov na cintoríne. Zrealizovala sa časť od odbočky po hlavnú bránu na cintorín a v súčasnosti sa vykonávajú práce od Domu smútku po vrchnú bránu cintorína. Aj keď sú práce náročné, vzhľadom k tomu, že kladenie obrubníkov v blízkosti hrobových miest nie vždy dovolí súvislý postup, práce napredujú v rýchlom tempe. Ak nám počasie dovolí, v mesiaci apríl budú všetky chodníky na cintoríne dokončené.

„Cintorín je pietnym miestom, ktoré navštevujú pozostalý a zaslúži si rekonštrukciu chodníkov, pretože ho navštevujú aj starší občania, ktorí chcú vzdať úctu svojim zosnulým a s veľkou láskou sa starajú o ich miesto posledného odpočinku. Je dôležité, aby sa ľudia mohli bezpečne pohybovať po cintoríne, často za pomoci bariel, či iných zdravotných pomôcok a veríme, že takto im uľahčíme pohyb. V porovnaní s niektorými inými mestami je náš cintorín raritou práve vydlaždenými chodníkmi, a pretože sa nachádza v strede mesta, je často navštevovaný i staršími občanmi“, uviedol primátor Jozef Grapa.

V minulých rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať chodníky pre peších smerom k mestskej časti Zákysučie, v Kalinove okolo štátnej cesty, žiakom k základnej škole po ulici 1. mája a chodníky od zastávky po zdravotné stredisko, pri zdravotnom stredisku a na sídlisku Struhy. Naďalej chceme pokračovať v realizácii výstavby chodníkov a to v najnebezpečnejších úsekov smerom k zimnému štadiónu MM aréna a od kostola smerom k odbočke do obce Dunajov, tak , aby sme zabezpečili bezpečnejší presun chodcov a cyklistov, ktorý sa môžu aj po novej cyklotrase presunúť do základnej školy, prípadne do práce k priemyselnému parku.

Galéria k článku