Modernizácia autobusových zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou

Logá projektu

Mesto Krásno nad Kysucou  realizuje projekt s názvom „Modernizácia autobusových zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou za účelom skvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti v rámci verejnej dopravy osôb“ v rámci výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi mestom Krásno nad Kysucou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.04.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia autobusových zastávok a parkovísk v Krásne nad Kysucou za účelom kvalitnenia služieb cestujúcej verejnosti v rámci verejnej dopravy osôb
Kód projektu v ITMS2014+: 302011N549
Miesto realizácie: Mesto Krásno nad Kysucou
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
NFP: maximálne do výšky 89 543,59 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je rekonštrukcia autobusových zastávok a záchytných parkovísk v meste pre účely zlepšenia podmienok  verejnej osobnej dopravy.
Hlavný cieľ projektu je zatraktívnenie verejnej dopravy a zvýšenie počtu cestujúcich prostriedkami verejnej osobnej dopravy v meste Krásno nad Kysucou.
Projekt a jeho výsledky sú určené pre cestujúcu verejnosť v podobe využívateľov verejnej autobusovej dopravy realizovanej v rámci dopravnej obslužnosti regiónu vo verejnom záujme. Ide o obyvateľov daného územia, ktorí využívajú poskytované dopravné služby na dochádzku do zamestnania, škôl, sociálnych zariadení, za zdravotnou starostlivosťou a pod. Ďalšími užívateľmi výstupov projektu sú návštevníci a turisti ako aj dopravcovia.