• Home
  • Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Formát Veľkosť súboru
VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov pdf 60 KB
VZN o jednorazovej dávke sociálnej pomoci pdf 77 KB
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pdf 288 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf 222 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou č.2 pdf 622 KB
VZN o školských obvodoch základných škôl pdf 402 KB
VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 77 KB
VZN o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pdf 94 KB
VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby pdf 86 KB
VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom pdf 113 KB
VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia pdf 114 KB
VZN o poskytovaní dotácií pdf 62 KB
VZN o čase predaja pdf 66 KB
VZN č.19/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 pdf 518 KB
VZN č.18/2018 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2019 pdf 636 KB
Dodatok č. 1 k VZN č. 13/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 141 KB
VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách pdf 138 KB
Dodatok č.3 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 215 KB
VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta pdf 206 KB
Dodatok č.1 k VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 156 KB
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pdf 228 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2018 pdf 313 KB
Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu pdf 127 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 162 KB
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 2018 pdf 261 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 pdf 159 KB
VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevyherné hracie prístroje na rok 2018 pdf 325 KB
Dodatok č.1 k VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2016 pdf 197 KB
Dodatok č.2 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 113 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 256 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2016 pdf 80 KB
Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 29 KB
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa zákona č. 601/2003Z.Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na § 27 zákona č. 417/2013Z.Z. o pomoci pdf 86 KB
Dodatok č.2 k VZN č.4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 pdf 26 KB
Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o výške dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2015 pdf 28 KB
VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 241 KB
VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 71 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 105 KB
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 135 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 pdf 81 KB
VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 pdf 196 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2017 pdf 101 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pdf 101 KB
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 517 KB
VZN - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNK-1 pdf 182 KB
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 181 KB
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp pre rok 2015 pdf 39 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2015 pdf 172 KB
VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta pre rok 2015 pdf 111 KB
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Názov Formát Veľkosť súboru
Návrh štatútu mesta Krásno nad Kysucou pdf 789 KB
Návrh štatútu participatívneho rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou na rok 2019 pdf 449 KB
Návrh dodatku č.4 k v VZN č.3/2015 pdf 194 KB
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení 2019 pdf 251 KB
Návrh dodatku č.1 k VZN č. 17/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení pdf 134 KB
Smernice
Názov Formát Veľkosť súboru
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022 pdf 864 KB
Organizácia služobnej autoprevádzky pre nákladné vozidlá a pracovné stroje pdf 211 KB
Smernica služobnej autoprevádzky pdf 119 KB
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb pdf 935 KB
Smernica pre zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307-2014 Z.z. pdf 151 KB
Smernica o cestovných náhradách pdf 2.33 MB
Smernica pre vykonávanie verejného obstarávania pdf 237 KB