• Home
  • Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia a smernice

Všeobecne záväzné nariadenia
Názov Formát Veľkosť súboru
VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov pdf 60 KB
VZN o jednorazovej dávke sociálnej pomoci pdf 77 KB
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania pdf 288 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf 222 KB
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodmadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 622 KB
VZN o školských obvodoch základných škôl pdf 402 KB
VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 77 KB
VZN o používaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pdf 94 KB
VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby pdf 86 KB
VZN o zásadách hospodárenia s bytovým fondom pdf 113 KB
VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia pdf 114 KB
VZN o poskytovaní dotácií pdf 62 KB
VZN o čase predaja pdf 66 KB
VZN o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 241 KB
Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb pdf 935 KB
VZN o miestnom poplatku za rozvoj pdf 71 KB
VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Krásno nad Kysucou pdf 105 KB
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta pdf 135 KB
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 pdf 81 KB
VZN o miestnych daniach na kalendárny rok 2017 pdf 196 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 2017 pdf 101 KB
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pdf 101 KB
Dodatok č.1 k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 517 KB
VZN - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta KNK-1 pdf 182 KB
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pre rok 2015 pdf 181 KB
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp pre rok 2015 pdf 39 KB
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2015 pdf 172 KB
VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta pre rok 2015 pdf 111 KB
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Názov Formát Veľkosť súboru
Príprava všeobecne záväzného nariadenia obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka -2017 pdf 101 KB
Návrh VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krásno nad Kysucou č.2 pdf 622 KB
Návrh dodatku č. 2 na výšku poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole pdf 77 KB
Návrh VZN mesta Krásno nad Kysucou o zavedení a poskytovaní elektronických služieb pdf 218 KB
Návrh dodatku č.3 k VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 180 KB
Návrh vzn 2017 dočasné parkovanie pdf 108 KB
Návrh VZN O opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu pdf 96 KB
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne odpady a drobné stavebné odpady pdf 165 KB
Návrh VZN - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností pdf 185 KB
Návrh VZN - Ovzdušie na rok 2016 pdf 208 KB
Návrh dodatkuč. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach pdf 558 KB
Návrh VZN - príprava všeobecne záväzného nariadenia obce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pdf 101 KB
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 pdf 165 KB
Návrh VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou pdf 83 KB
Návrh VZN o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci pdf 81 KB
Smernice
Názov Formát Veľkosť súboru
Smernica pre zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307-2014 Z.z. pdf 151 KB
Smernica o cestovných náhradách pdf 2.33 MB
Smernica pre vykonávanie verejného obstarávania pdf 237 KB