Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2018
Dátum zverejneniaPredmet
29.5.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: pozemku v areáli základnej školy v Krásne nad Kysucou, p.č. KN-C 6780/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vedeného na LV 1812 do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa - za účelom umiestnenia prenosného kontajnera. (Príloha, pdf, 127KB)
29.5.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072. ZVEREJNENIE ZÁMERU podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Mesto Krásno nad Kysucou plánuje uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena „in rem“ ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Predmet uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena „in rem“ na pozemkoch v podiele 1/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaných na LV 7096 a to: parcela C-KN č. 12800, druh pozemku, zastavené plochy a nádvoria o výmere 2619 m2, parcela C-KN č. 12802, druh pozemku, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1611 m2 a pozemok v k.ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad Kysucou, okres Čadca, zapísaný na LV 1812 a to: parcela C-KN 6425/9 druh pozemku, ostatné plochy o výmere 1596 m2 spočívajúce v práve uloženia dažďovej kanalizácie, vrátane oprávneného vstupu na pozemky. (Príloha, pdf, 131KB)
29.5.2018 Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNC 44/49 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 106 m2, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu parcela je súčasťou záhrady. (Príloha, pdf, 182KB)
27.2.2018 Mesto Krásno  nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva  1812  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí objektu bývalej požiarnej zbrojnice p.č. KN-C 203/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2, vedeného na LV 1812  do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa -  zriadenie obchodnej prevádzky. (Príloha, pdf, 185KB)
27.2.2018 Mesto Krásno  nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNE 9443 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 170 m2, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu – parcela  je súčasťou záhrady. (Príloha, pdf, 634KB)