Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku mesta 2018
Dátum zverejneniaPredmet
27.2.2018 Mesto Krásno  nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje nájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva  1812  v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Prenájom: nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí objektu bývalej požiarnej zbrojnice p.č. KN-C 203/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 289 m2, vedeného na LV 1812  do nájmu , v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa -  zriadenie obchodnej prevádzky. (Príloha, pdf, 185KB)
27.2.2018 Mesto Krásno  nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072, podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel uverejňuje odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Odpredaj pozemku: - KNE 9443 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 170 m2, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu – parcela  je súčasťou záhrady. (Príloha, pdf, 634KB)