Matričný úrad - uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva v pôsobnosti Matričného úradu Krásno nad Kysucou (pre Krásno nad Kysucou, Dunajov)

Uzn.č. 133/ 2013

MZ určuje:
a) sobášnou miestnosťou  je zasadačka MsÚ, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu,
Ul. 1. mája 1255, II. poschodie,

b) sobášne dni: štvrtok a každá druhá sobota. Sobášnymi dňami nie sú  nedele,
štátne a cirkevné sviatky.

c) sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne)
sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne)

Vzhľadom na nižší počet občianskych obradov  MsZ schválilo  každú druhú  sobotu ako deň určený k občianskym obradom.
V prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa
Zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Určený deň štvrtok ako sobášny deň zostáva naďalej  zachovaný.

Sobášne dni určené na rok 2017:
14.1., 28.1.,11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 08.4., 22.4.,  06.5., 20.5., 03.6., 17.6., 01.7., 15.7., 05.8., 19.8., 09.9., 23.9., 07.10., 21.10., 04.11., 25.11., 02.12., 16.12.