Matričný úrad - uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva v pôsobnosti Matričného úradu Krásno nad Kysucou (pre Krásno nad Kysucou, Dunajov)

Svadba Krásno nad Kysucou

Uzatvorenie manželstva sa vykonáva súhlasným vyhlásením snúbencov v sobášnej miestnosti, kde snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred primátorom, či povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikárky.

Uzn.č. 133/ 2013

MZ určuje:
a) sobášnou miestnosťou  je zasadačka MsÚ, ktorá sa nachádza v budove mestského úradu,
Ul. 1. mája 1255, II. poschodie,

b) sobášne dni: štvrtok a každá druhá sobota. Sobášnymi dňami nie sú  nedele,
štátne a cirkevné sviatky.

c) sobášne hodiny: štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne)
sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne)

Vzhľadom na nižší počet občianskych obradov  MsZ schválilo  každú druhú  sobotu ako deň určený k občianskym obradom.
V prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa
Zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
Určený deň štvrtok ako sobášny deň zostáva naďalej  zachovaný

Sobášne dni určené na rok 2018:
13.1., 27.1.,10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 07.4., 21.4.,  05.5., 19.5., 02.6., 16.6.,  07.7., 21.7., 04.8., 18.8.,  08.9., 22.9., 06.10., 20.10., 10.11., 24.11., 08.12., 22.12.

Bližšie informácie:
Matrika, 1.poschodie, č.dverí 1
Tel.: 041/4308926
E-Mail: jana.duranova@mestokrasno.sk, monika.jasekova@mestokrasno.sk

Poplatky:
http://www.mestokrasno.sk/samosprava/sadzby-dani-a-poplatkov.html#matrika

Bližšie informácie o civilnom sobáši:
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_civilny-sobas1/