• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Rozhodnutie o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Rozhodnutie o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona...