Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

Začiatkom roka 2018 bola podpísaná zmluva s dodávateľom  o začatí realizácie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v meste Krásno nad Kysucou. V rámci stavby sa odkanalizujú obce Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov nad Bystricou a Oščadnica. Centrálna čistička odpadových vôd sa bude nachádzať v meste Krásno nad Kysucou v priemyselnej zóne – Kysucká cesta. Pre stavbu bolo vydané stavebné povolenie  č.j. 2009/00028/2008/01205/BB1 dňa  30.03.2009. Po ukončení stavby kanalizácie a vodovodu prebehne v celom meste komplexná úprava komunikácii a chodníkov.


Cieľ projektu:

  • zvýšiť napojenosť na verejný vodovod zo súčasného stavu 13338 obyvateľov (cca 54,7 %) na 19600 obyvateľov (cca 80,0 %)
  • zvýšiť napojenosť na kanalizačnú sieť zo súčasného stavu 2342 obyvateľov (cca 9,6 %) na predpokladaných 18400 obyvateľov  (cca 75,0 %)
  • zlepšiť hygienický a životný štandard pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj riešenej oblasti
  • zlepšenie kvality životného prostredia a tiež zlepšenie  ochrany povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Kysuca
  • umožniť územný rozvoj riešenej oblasti
  • zbaviť oblasť Stredné Kysuce obmedzení pri plánovaní ďalšieho rozvoja, tak môžu byť dosiahnuté sociálne a ekonomické výhody pre celý kraj


Krásno nad Kysucou - Vodovod:
Mesto má vybudovaný verejný vodovod napojený z SKV NB, z ktorého je zásobovaných cca 95 % obyvateľstva. Prevádzkovateľom vodovodu sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie. Vodovodná sieť je napojená na vodojem 1x650 m3, 453,30/448,60 m n. m., do ktorého je privádzaná voda z vodojemu SKV 1000m3 551,00/546,00 m n. m. V meste je potrebné rozšíriť verejný vodovod v mestskej časti Kalinov. Nové vetvy budú napojené na existujúce rozvodné potrubie. Celková dĺžka vodovodného potrubia je 1,777 km.

Krásno nad Kysucou – Kanalizácia:
Návrh technického riešenia odkanalizovania umožňuje odvedenie splaškových odpadových vôd z mestských častí Kalinov, Centrum, Blažkov a Zákysučie, v ktorých v súčasnosti nie je vybudovaná verejná kanalizácia, do čistiarne odpadových vôd Krásno nad Kysucou. Kanalizačná sieť je navrhnutá ako gravitačná, z PVC kanalizačných rúr profilu DN300 až DN500. Terén neumožňuje odviesť všetky splaškové odpadové vody z riešeného územia gravitačne, preto je potrebné na kanalizačnej sieti vybudovať päť čerpacích staníc odpadových vôd. Splašková odpadová voda bude od producentov do čistiarne odpadových vôd Krásno nad Kysucou privádzaná navrhovaným kanalizačným systémom cez jestvujúcu kanalizáciu v Krásne nad Kysucou, odporúča sa preto vykonať monitoring a hydraulické posúdenie jestvujúcej kanalizácie mesta.

  • Celková dĺžka kanalizácie je 23,771 km (z toho gravitačná kanalizácia 19 339 m a výtlačné potrubia 4 432 m).
  • Počet čerpacích staníc: 5 ks
  • Dĺžka/počet zaústení kanalizačných prípojok: 4 260 m (min. 710 ks)


Dodávatelia stavby:
Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina, dodávateľom je združenie zhotoviteľov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG, a. s. Poprad. Stavebný dozor bude vykonávať firma AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o. Bratislava.

Harmonogram prác:
Začiatok prác sa podľa schváleného harmonogramu prác predpokladá v letných mesiacoch 2018. Ukončenie stavby sa predpokladá na september 2020. Stavba sa bude kolaudovať naraz. Pripojenie a spustenie do prevádzky bude možné až po skolaudovaní celého diela.

Vybudovanie odbočenia  a určenie miesta odbočky k Vašej nehnuteľnosti:
Spoločnosť SEVAK, a.s. chce aj touto cestou požiadať obyvateľov a majiteľov nehnuteľností v dotknutých častiach mesta o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých kanalizačných, resp. vodovodných odbočení k ich nehnuteľnostiam. Prvým krokom je podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve o pripojení. Podpis tejto zmluvy je podmienkou zrealizovania odbočenia k pozemku vlastníka. Tieto zmluvy je už možné podpisovať (buď priamo na mestskom úrade, alebo si ju môžete vytlačiť, vyplniť a priniesť na mestský úrad). Spoločnosť SEVAK, a.s. zároveň upozorňuje, že po realizácii jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov nebude možná dodatočná realizácia odbočení. Zhotoviteľ bude pred realizáciou  jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov oslovovať obyvateľov danej lokality, pričom občania budú informovaní o umiestnení odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Zhotoviteľ zároveň predloží vlastníkovi nehnuteľnosti Zápis o umiestnení odbočky. Až podpis tohto zápisu vlastníkom nehnuteľnosti bude podkladom pre samostatnú realizáciu odbočenia.
Vlastník nehnuteľnosti, ktorý bude mať záujem o vybudovanie odbočenia k svojej nehnuteľnosti, určí pred realizáciou miesto, kde má byť odbočenie vyvedené, na základe čoho bude spísaný záznam.

Vybudovanie domovej kanalizačnej prípojky:
Spoločnosť SEVAK, a.s. nebude budovať kanalizačné prípojky k Vášmu rodinnému domu, nakoľko to neumožňuje zmluva o poskytnutí financovania z prostriedkov Európskej únie. vybudovanie prípojky si bude musieť hradiť vlastník nehnuteľnosti. Prípojkou sa rozumie potrubie od odbočenia z verejnej kanalizácie po bod, v ktorom sa potrubie napojí na vnútorný domový rozvod. Súčasťou prípojky bude aj revízna vodotesná šachta.

Povinné pripojenie:
Po novele zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách budú mať vlastníci nehnuteľnosti povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu aj v tých prípadoch, kde im bola povolená žumpa, resp. domová čistička odpadových vôd. Výnimkou sú len tie prípady, ak to nie je technicky možné, prípadne by si to vyžadovalo neprimerane vysoké náklady. Táto povinnosť, ktorá vyplýva z právnych aktov Európskej únie, sa bude týkať všetkých nehnuteľností, pri ktorých bude vybudovaná kanalizácia. Túto povinnosť si musia vlastníci nehnuteľností splniť do 31. decembra 2021. Pokiaľ sa vlastníci nehnuteľností nepripoja na existujúcu verejnú kanalizáciu, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ten, kto zhromažďuje odpadové vody v žumpe, bude musieť na výzvu orgánu štátnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné 2 roky.

Záber pozemkov:
V súvislosti s projektovaním konkrétneho trasovania je možné, že niektorí z vás budú kontaktovaní dodávateľom v súvislosti s upravením právnych vzťahov k pozemkom.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Na konci tohto oznamu sú priložené „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy”, medzi spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina (ako budúci prevádzkovateľ kanalizácie/vodovodu) a Vami, ktoré je potrebné v dvoch vyhotoveniach podpísať a priniesť čím skôr  na Mestský úrad v Krásne nad Kysucou. Zmluvy si môžte vyzdvihnúť aj v tlačenej forme v podateľni na prízemí Mestského úradu.

Touto zmluvou sa zaväzujete, že keď budú vybudované všetky zberače kanalizácie/vodovodné prípojky, dobrovoľne sa ku kanalizácií/vodovodu pripojíte. Ak túto zmluvu podpíšete, bude Vám vybudované odbočenie zo zberača smerom k Vášmu pozemku, resp. k rodinnému domu. Ak túto zmluvu nepodpíšete, v budúcnosti Vás čakajú väčšie komplikácie pri pripojení na verejnú kanalizáciu či vodovod, pretože všetky miestne komunikácie budú vyasfaltované a rozkop cesty bude pre Vás veľmi nákladný (drahý – budete musieť vyasfaltovať veľkú plochu miestnej komunikácie na vlastné náklady). Ďalšia povinnosť, ktorá na Vás čaká, ak sa nepripojíte na kanalizáciu je, že zo zákona o odpadoch Vám vyplýva POVINNOSŤ !!! každoročne sa preukazovať (doklad o zlikvidovaní splaškových vôd vystavený odborne spôsobilou osobou – ČOV) na Mestskom úrade ako likvidujete splašky z Vášho rodinného domu resp. nehnuteľnosti. Pri nesplnení tejto povinnosti Vám hrozí pokuta do výšky 330 €.

Prílohy na stiahnutie