Zmena správnych poplatkov pre matriku a osvedčovanie podpisov

Od 1. januára 2018 sa menia správne poplatky pre matriku a osvedčovanie podpisov. Dôvodom je novela zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Doklad, úkon Poplatok
doteraz
Poplatok
od 1. 1. 2018
MATRIKA
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50 € 2,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky (nová položka) - 10,00 €
Príprava dokladov k uzavretiu manželstva, pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti – žiadosť o uzavretie manželstva (nová položka) - 10,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnymi občanmi SR 16,50 € 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 € 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 € 70,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00 € 35,00 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 € 20,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 € 70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 € 200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 € 200,00 €
OSVEDČOVANIE
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 € 2,00 €
Osvedčenie odpisu /fotokópie/ za každú aj začatú stranu 1,50 € 2,00 €