Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 12.9.2018

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 12.09.2018 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Ing. J. Grapa, Krásno 1223, Služby, s.r.o., Krásno č. 2, O. Masarik, Krásno 141, A. Buchta, Krásno 1464, P. Mekyňa, Krásno 1433, S. Pustaj, Krásno 1985,  M. Jedináková, Krásno č. 1984, Reality-SK, Čadca, Ing. V. Kormanec a manž., Krásno 569, A. Gavlasová, Krásno č. 803, Obyvatelia bytovky č. 1303, P. Buchta,  Krásno 1435)
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Vyhodnotenie súťaže – požiarna zbrojnica
 5. Prijatie uznesení k projektu cyklotrasy- úver,  projektu: vyhliadková veža
 6. Výročná správa mesta Krásno nad Kysucou za rok 2017
 7. Rozbor hospodárenia mesta za  I. polrok  2018 + úprava rozpočtu
 8. Rozbor hospodárenia Krasbyt-u za I. polrok 2018
 9. Rozbor hospodárenia mestského podniku za I. polrok 2018
 10. Dodatok č. 1 k VZN č. 17/2017 o výške dotácii pre školy
 11. Vyradenie nepotrebného majetku mesta
 12. Rozpis smien pracovnej pohotovosti
 13. Správa o činnosti kultúry a knižnice
 14. Rôzne ( MM aréna – daň)
 15. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta