Územné rozhodnutie č.j. 376/2017

Vec: HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 v zast. Ing.Rastislavom Tokarčíkom bytom Mierová 1100/68, 064 01 Stará Ľubovňa - návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane“ - objekt telekomunikačný stožiar Bluenet CA006 v k. ú. Krásno nad Kysucou.


ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE


HMZ Rádiokomunikácie, spol. s.r.o.Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, IČO: 36373303 v zast. Ing.Rastislavom Tokarčíkom bytom Mierová 1100/68, 064 01 Stará Ľubovňa - podala dňa 07.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane“ na pozemku parc.č.KNC 9879/2,10000/3 v k.ú. Krásno nad Kysucou. Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, posúdil predložený návrh podľa §35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.


Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojitosti s §66 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vydáva


rozhodnutie


o umiestnení stavby: „Telekomunikačný stožiar Vyšné Vane“ na pozemku parc.č.KNC 9879,10000/1 v k.ú. Krásno nad Kysucou.


Podľa GP č.053/2016 zo dňa 22.09.2016 sú to parcele č.KNC 9879/2,10000/3.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie