Stavebné povolenie č.j. 972/2017

Vec: Mesto Krásno nad Kysucou - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chodník pre peších v Zákysučí“ - v k.ú.Krásno nad Kysucou

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Krásno nad Kysucou podalo dňa 08.09.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chodník pre peších v Zákysučí“ - stojacej na pozemku p. č. C-KN 3557/13 v k. ú. Krásno nad Kysucou.

Obec Zborov nad Bystricou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien adoplnení a podľa § 119 odst.3 zák.č.417/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon a § 2 zák.č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 13 odst.5 a § 27 odst.l zákona SNR č.3 69/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení zmien a doplnení, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Chodník pre peších v Zákysučí“ na pozemku p.č. C-KN 3557/13 v k.ú. Krásno nad Kysucou sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov

povoľuje.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie