Oznámenie o začatí územného konania č.j. 732/2017

Oznámenie
o začatí územného konania podľa § 36 odst.l zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním


Na žiadosť stavebníka Mesto Krásno nad Kysucou, ul.l.mája č. 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou v zastúpení Ing. Jozefom Grapom - primátorom mesta, Obec Zborov nad Bystricou, ako príslušný stavebný úrad na základe určenia Krajského stavebného úradu v Žiline podľa § 119 odst.3 zákona č.417/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon č.50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania k umiestneniu stavby


„Chodník pre peších v Zákysučí“


na pozemku p.č.KNC 3557/13 v k.ú.Mesta Krásno nad Kysucou a súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa


20.júla 2017 o 10.00 hod.


na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, v zasadacej miestnosti.


Predmetom územného konania bude umiestnenie chodníka pozdĺž cesty III/2014 v k.ú.Krásno nad Kysucou.

 

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie

SMS info Krásno nad Kysucou

Reportáže z mesta

Reportáže z mesta Krásno nad Kysucou

Fotogaléria

  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
  • Fotogalérie
Navštívme sa cez Monitor

Počasie

Kontakt

Mestský úrad
Ulica 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Pondelok:
07.00 - 15.00 hod.
Utorok:
nestránkový deň
Streda:
07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:
07.00 - 15.00 hod.
Piatok:
07.00 - 13.00 hod.
Prestávka:
11.30 - 12.00 hod.
Tel.:
+421 41 4385 200
Fax.:
+421 41 4385 240
Email:
info@mestokrasno.sk