Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva 19.6.2024

Podľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 19.06.2024 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie
 2. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou
 3. Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov ( Packeta Slovakia, s.r.o. Bratislava, Packeta Slovakia, s.r.o. Bratislava, P. Kopásek, Krásno 1032, Slovak Parcel Service s.r.o. Ivanka Pri Dunaji, Sevak a.s. Žilina)
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2023
 6. Záverečný účet Mesta Krásno a rozpočtové hospodárenie za rok 2023
 7. VZN č. 65/2024 – o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území Mesta Krásno nad Kysucou - návrh
 8. Prijatie uznesení k projektom
 9. Schválenie vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok na rok 2024
 10. Interpelácie
 11. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta