Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 141EX 551/22

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti
v súlade s § 140 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch (ďalej len „EP“)
súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková so sídlom A. Kmeťa 11, 010 01 Žilina ozn am uj e termín konania dražby nehnuteľnosti vedenej na základe
1. exekučného titulu - rozhodnutie súdu č.4Up/193/2022 zo dňa 07.03.2022, vykonateľný 26.03.2022 (Exekučný titul priznávajúci nárok zo spotrebiteľskej zmluvy), ktoiý vydal Okresný súd Banská Bystrica
2. Poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica na vykonanie exekúcie č. 6122384795 zo dňa 08.08.2022, doručené dňa 08.08.2022.
3. Návrhu oprávneného na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 12.08.2022
4. Súhlasu oprávneného s predajom nehnuteľnosti zo dňa 18.05.2023

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie