Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 – 2027 (záverečné stanovisko)

Predmetom Správy o hodnotení je posúdenie strategického dokumentu s regionálnym dosahom „Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 -2027“ (ďalej aj „Plán VVaVK ŽSK 2021-2027“), vyhotovený podľa § 37 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o VVaVK“). Správa o hodnotení je vypracovaná na základe určeného rozsahu hodnotenia vydaného Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZA-OSZP2-2020/033252-85 zo dňa 08.10.2020.

Plán VVaVK ŽSK 2021-2027 je strategický dokument s regionálnym významom pre územie Žilinského samosprávneho kraja. Patrí ku koncepčným dokumentom obsahujúcim návrh investičného plánu, vrátane odhadu investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry – verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V súčasnosti je platný pre obdobie 2016 – 2021 a tvorí prílohu Vodného plánu Slovenska. Za účelom splnenia piatich základných podmienok aktualizovaného plánovania investícií do odvetvia vodohospodárstva a odpadových vôd bude existujúci dokument nahradený novým dokumentom, platným na roky 2021 – 2027.

Viac informácií v prílohe.