Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - lokalita Pod Močiarom

Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ ) v zmysle § 10 ods. 4 zákona

zverejňuje

návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, lokalita Pod Močiarom (ďalej len „VZFUÚ“), ktoré sú súčasťou projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, lokalita Pod Močiarom (ďalej len ,,JPÚ).

Obsahom VZFUÚ je prehodnotenie resp. určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, návrh spôsobu ďalšieho využívania územia a štruktúry krajiny v obvode JPÚ s cieľom, zosúladiť priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka v danom území. VZFUÚ tvorí písomná a grafická časť.

VZFUU zverejňujeme na dobu 30 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Čadca, pozemkového a lesného odboru, na internetovej stránke Okresného úradu Čadca, na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, spôsobom miestne obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zároveň sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) https://cuet.slovensko.sk/.

V zmysle § 10 ods. 4 zákona, proti návrhu VZFUU možno podať písomné námietky Okresnému úradu Čadca, pozemkovému a lesnému odboru, so sídlom Palárikova ul. č. 95, Čadca v lehote do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia alebo doručenia. Zároveň vyzývame dotknuté orgány štátnej správy a dotknutých správcov verejných zariadení, aby sa k návrhu VZFUU vyjadrili do 30 dní odo dňa doručenia.

V zmysle § 10 ods. 4 zákona doručujeme VZFUÚ aj združeniu účastníkov JPÚ, s ktorým sa prípadné podané námietky aj prerokujú a podľa výsledkov tohto prerokovania správny orgán rozhodne o schválení VZFUÚ.

1. Elaborát VZFUÚ pre JPÚ je k dispozícii k nahliadnudtiu na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, prízemie, kancelária č.7

Prílohy na stiahnutie