Vyzývame na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole vedenia VN súbeh liniek č. 113, 114,1457, 115, 272, 273 od Rz Čadca po Rz Krásno v k. ú. Krásno nad Kysucou (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

Ako osoba poverená spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej „SSD“) - prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike Vás týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o
energetike


vyzývame na
odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákonao energetike *

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do
15 dní od doručenia výzvy

Pri odstránení a okliesnení stromov a iných porastov je potrebné dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v stanovenej lehote nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v termíne od 4/2022 do 6/2022, prípadne od 9/2022 do 12/2022.

Pokiaľ nám v uvedenom termíne na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútená vymáhať si právo súdnou cestou.

Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, prípadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle 0907 828 551, príp. mailom: mvmsro@yahoo.com.

Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej
nehnuteľnosti.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie