Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 21.11.2022

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 21.11.2022 (pondelok) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do mestského zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora
 5. Zloženie sľubu novozvoleného mestského zastupiteľstva
 6. Vystúpenie primátora
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Určenie platu primátora
 9. Zásady odmeňovania poslancov
 10. Zriadenie komisií a určenie sobášiacich
 11. Nevyčerpaná dovolenka – schválenie náhrady
 12. Prijatie uznesení, ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta