Pozvánka na mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva 8.9.2022

Zvolávam  mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 08.09.2022 (štvrtok) o 14.30 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie.

Program:

  • 1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  • 2/ Prijatie uznesenia k projektu  "Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Krásno nad Kysucou"
  • 3/ Rôzne
  • 4/ Prijatie uznesení
  • 5/ Ukončenie


Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta