Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania 293/7467/2022

Dňa 19.10.2022 podali navrhovatelia Jana Kapitulčinová a Roman Kapitulčin, obaja trvale bytom 1. mája 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovatelia“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu:

„Novostavba rodinného dom“ na pozemku registra “C“ parc. č. KN 7727/5 v k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. Mesto Krásno nad Kysucu ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 2 zák. č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v súlade s ust. § 39a ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania a v súlade s ust. § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho rokovania.

K predloženej žiadosti môžu účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Bližšie informácie v prílohe.

Prílohy na stiahnutie