Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2022/012579-002

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k mm a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavebne objekty: SO 05/3 Krásno nad Kysucou - kanalizácia, SO 05/1 Krásno nad Kysucou - vodovod, ktoré sú súčasťou stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovane a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce"

Podľa ust.§ 10 ods.2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:
a) účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena v prospech vyvlastniteľa
b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297
c) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré su predmetom vyvlastnenia: KNE 6974, KNC 7064/6, KNC 12724/147, KNC 12724/149. KNC 12724/150, KNC 12724/171. KNC 12724/174, KNC 12724/272, KNC 12724/318

Podľa ust.§10 ods.3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods.2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle ak ho má zriadené obec, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Prílohy na stiahnutie