Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania OU-ZA-OVBP2-2022 007796-002

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. $ 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods.l zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu;
„Zásobovanie vodou, odkanalizovanic a čistenie odpadových vôd regiónu Stredne Kysuce"

Podľa ust.§ 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovne informácie:

a) účel vyvlastnenia: zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k predmetu vyvlastnenia v prospech vy- vlastnitcľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanic a čistenie odpadových vôd regiónu Stredne Kysuce".
b) údaje o vyvlastniteľovi: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom Bôrická cesta 1960. 010 57 Žilina, IČO: 36672297
e) katastrálne územie: Krásno nad Kysucou
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: pare. KN C č. 7104 na LV 15 (BI, B2), KN C č. 12724/174, 12724/272 na LV 3377 (B27. B3I), KN C č. 12724/318 na LV 3564 (B 12). KN C č. 6068/27 na LV 3627 (B 10), KN L č. 6974 na LV 3564 (B 12).

Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní, informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom wcbovom sídle ak ho má zriadené obec. v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňované pozemky nachádzajú.

Zverejní sa:
L OÚ Žilina, OVBP. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina - úradná tabuľa, web
2. Mestský úrad Krásno nad Kysucou, Ulica L mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou - úradná tabuľa, web

Prílohy na stiahnutie