Stavebné povolenie Č. j.: 221/6657/2021/Tvr

Navrhovatelia Erika Fuňáková, Kalinov č. 1466, 023 02 Krásno nad Kysucou a Jakub Roman, Lodno č. 32, 023 34 Lodno (ďalej len „stavebníci“) podali dňa 18.08.2021 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 8473/41 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §37 a § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 8473/41 v intraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m.č. Kalinov, ku ktorej majú stavebníci vlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 7513, vedených Správou katastra Čadca, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie