Stavebné povolenie č.221/9363/2020/Mel

Navrhovateľ Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci podali dňa 25.11.2020 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „Plynovod – IV.Etapa“ na pozemkoch parc. č. KNC 12845, KNC 12846/3, KNC 12847 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou.

Na danú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie zo dňa 20.8.2020, pod č.j. 220/8512/2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.10.2020.

Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a rozhodol takto:

Stavba „Plynovod – IV.Etapa“ na pozemkoch parc. č. KNC 12845, KNC 12846/3, KNC 12847 v extraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších zmien a doplnkov
p o v o ľ u j e .

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie