Stavebné povolenie č. 221/3231/2021/Bir

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. l písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) udeľuje stavebníkom: Ing. Dominik Valek a Mgr. Barbora Valeková, obaja trvale bytom Krásno nad Kysucou č. 247, 023 02 Krásno nad Kysucou

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

podľa § 26 ods. l vodného zákona a v súlade s § 66 a § 120 stavebného zákona na uskutočnenie vodnej stavby: „Vodovodná prípojka a studňa“ na pozemku registra “C“ parcela č. KN 1556/2, 1556/3 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov, podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. arch. Viera Tišliarová, so sídlom Š. Furdeka 30, 036 01 Martin.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie