Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j.: 220/274/2021/Mel

Navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podal dňa 11.02.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SO 05/3C Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie – Rekonštrukcia ČS-Z1“ na pozemkoch parc. č. CKN 3755/72, CKN 3755/74, CKN 12587/8, CKN 3755/73, CKN 12587/10 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie.

Mesto Krásno nad Kysucou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení v územnom konaní posúdil vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Na základe výsledkov posúdenia návrhu vydáva podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

„SO 05/3C Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie – Rekonštrukcia ČS-Z1“
na pozemkoch parc. č. CKN 3755/72, CKN 3755/74, CKN 12587/8, CKN 3755/73, CKN 12587/10 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Zákysučie.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie