Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Stavebníci Peter Potočár s manželkou Ivetou Potočárovou, trvale bytom Kalinov č. 1397, 023 02 Krásno nad Kysucou podali dňa 11.06.2021 žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra “C“ parcela č. KN 8427/1 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov.
Stavba bola povolená stavebným povolením zo dňa 10.07.2020 pod číslom 223/10016/2019. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2020.
Mesto Krásno nad Kysucou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení a § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov v súlade s § 68 odst.1 a 2 stavebného zákona v rozsahu v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov dotknutých orgánmi štátnej správy a rozhodol takto:

Zmena nedokončenej stavby „Rekreačná chata“ na pozemkoch registra “C“ parcela č. KN 8427/1 v intraviláne k.ú. Krásno nad Kysucou m.č. Kalinov sa
p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu:

1. Zmena stavby pred dokončením spočíva len z vytvorenia ľahkého obvodového plášťa zo sendvičovej drevenej konštrukcie, čo nebude mať podstatný vplyv na mechanickú odolnosť stavby.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie