Rozhodnutie č. KPUZA-2020/19796-14/105259/KOP

Krajský pamiatkový úrad Žilina ako miestne a vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa ustanovenia § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby „RFO Žilina - Čadca, optická prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko, a. s." líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Budatín, Brodno, Vranie, Rudinka, Oškerda, Rudina, Kysucké Nové Mesto, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Horelica a Čadca rozhodol podľa § 35 ods. 7 v spojitosti s § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona o povinosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe jeho vykonania.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie