Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania Č.j.: 221/5610/2021/Mel

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení MIRACI elektro plus, s.r.o., Podzávoz 3008, 022 01 Čadca (ďalej len „stavebník“) dňa 29.06.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„12433 – Krásno nad Kysucou – Struhy – Vradenie rozpojovacej skrine“
na pozemkoch registra “C“ parc. č. KN 6780/236, KN 6780/295, KN 6780/298 v k.ú. Krásno nad Kysucou.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Popis stavby:
Účelom stavby je zabezpečiť bezporuchovú dodávku elektrickej energie pre terajších i budúcich odberateľov el. energie a pre výstavbu nových objektov. Technické riešenie:
1. Jestvujúci nn kábel AYKY 3x240+120mm2 rozrezať a cez dve nn spojky 2xSVCZ M3,5x240 káblom 2xNAYY J 3x240+120 mm2 napojiť novo projektovanú prip. skriňu PRIS SR4.1 VV1/4 P2 .
2. V rámci káblovej drážky bude položená optochránička. Uloženie v zmysle pokynov SSD.a.s 100mm od silového kábla, Nad chráničku v priamej trase každých 50m uložiť ID marker. Pri zmene trasy a prechode z voľného terénu na spevnené plochy taktiež uložiť ID markery. Optochraničky ukončiť pri silových el. zariadeniach typovými uzávermi v zmysle KPFC.
3. Z novej rozvodnej skrine bude napájaný elektromerový rozvádzač budúcich odberateľov. Zapojenie v zmysle jednopólovej schémy nn rozvodu.

Stavebný úrad po posúdení predložených podkladov dospel k záveru, že sú splnené predpoklady pre spojenie územného a stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie