Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 284/2021

Navrhovateľka Anna Trúchla, trvale bytom Blažkov č. 562, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „stavebníčka“) podala dňa 12.02.2021 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu:
„Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu“

na pozemku registra “C“ parcela č. KN 10609 v extraviláne k. ú. Krásno nad Kysucou, m. č. Blažkov.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy a prístavbu k existujúcemu rodinnému domu na parcele č. 10609 v osade Nižné Vane, k.ú Krásno nad Kysucou. Cieľom stavebných úprav je zvýšenie energetickej náročnosti budovy – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie povalového priestoru, zateplenie podlahy, zateplenie sokla a výmena okien.

Viac informácií v prílohe.

Prílohy na stiahnutie